KHÓA HỌC KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN 

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTT

ĐÁP ỨNG CHUẨN SỬ DỤNG CNTT QUỐC TẾ IC3 VÀ ICDL

Khóa học giúp người học hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính. Trình tự và các lưu ý thực hiện công việc đúng cách, an toàn. Biết trình tự thông thường các công việc cần thực hiện khi sử dụng máy tính: Mở máy và đăng nhập vào hệ thống, sử dụng các công cụ của hệ điều hành để chuẩn bị môi trường làm việc, quản lý dữ liệu, chạy các phần mềm ứng dụng cần thiết, lưu lại hoặc đưa các kết quả công việc ra ngoài, và kết thúc làm việc, tắt máy.

Làm việc với Hệ diều hành:

Hiểu vai trò của màn hình làm việc (desktop). Nhận biết được các thành phần đầu tiên của màn hình làm việc như biểu tượng (icon), thanh nhiệm vụ (taskbar), thanh công cụ (toolbar). Biết cách thay đổi cấu hình màn hình làm việc của máy tính, cách lựa chọn ngôn ngữ của bàn phím (ví dụ: tiếng Anh, tiếng Việt). Biết cách thay đổi hình nền, thay đổi giao diện, cài đặt, gỡ bỏ một phần mềm ứng dụng. Biết cách xem thông tin hệ thống của máy tính. Biết cách sử dụng chức năng trợ giúp có sẵn.

Biểu tượng và cửa sổ

Hiểu khái niệm biểu tượng (icon) và chức năng của nó. Nhận biết các biểu tượng thông dụng: tệp, thư mục, phần mềm ứng dụng, máy in, ổ đĩa, thùng rác, biểu tượng “đường tắt” (shortcut). Biết cách lựa chọn và di chuyển biểu tượng. Biết cách dùng biểu tượng để mở một tệp tin, một thư mục, một phần mềm ứng dụng. Biết cách xóa và khôi phục biểu tượng. Hiểu khái niệm cửa sổ (window) và chức năng của nó. Nhận biết được các thành phần sau đây của một cửa sổ: thanh tiêu đề, thanh chọn chức năng (menu), thanh công cụ (toolbar), thanh thể hiện trạng thái (status bar), thanh cuộn màn hình (scroll bar), và công dụng của chúng. Biết cách mở một cửa sổ mới, kích hoạt một của sổ hiện có. Biết cách thu hẹp, mở rộng, phục hồi, thay đổi kích thước, di chuyển, đóng một cửa sổ. Biết cách di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác.

Quản lý thư mục và tệp

Hiểu khái niệm tệp tin (file) và công dụng của nó. Các đặc trưng của tệp: tên, nơi lưu trữ, kiểu, kích thước. Biết số đo kích thước tệp như Kb, Mb. Biết các kiểu tệp thông dụng: Tệp dùng cho văn bản, bảng tính, cơ sở dữ liệu, trình chiếu; các tệp .pdf, ảnh, âm thanh, video; tệp tin nén, tệp tạm thời, tệp chương trình.

Hiểu khái niệm thư mục (directory, folder). Biết về cấu trúc phân cấp khi lưu trữ thư mục và tệp. Hiểu khái niệm đường dẫn (path) đến thư mục và tệp, và khái niệm đường tắt (shortcut).

Biết cách sử dụng công cụ tìm (find, search) để tìm một tệp hay thư mục.

Biết cách tìm tệp theo tên, theo nội dung, theo ngày tạo, ngày cập nhật, theo kích cỡ, kiểu.

Biết cách sử dụng ký tự đại diện để tìm thư mục và tệp.

Một số phần mềm tiện ích

Hiểu ý nghĩa của việc nén tệp tin. Biết cách nén tệp tin trong một thư mục.

Biết cách giải nén các tệp tin.

Phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng

Biết một số phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng thông dụng.

Sử dụng được phần mềm diệt virus để quét ổ đĩa, thư mục, tệp tin cụ thể. Sử dụng được phần mềm an ninh mạng để phòng chống, phát hiện và loại bỏ mã độc.

Biết cách cập nhật phần mềm diệt virus thường xuyên.

Chuyển đổi định dạng tệp

Biết cách chuyển đổi định dạng các tệp văn bản sang kiểu .rtf, .pdf và ngược lại.

Biết các định dạng tệp âm thanh phổ biến và chuyển đổi tệp âm thanh sang các định dạng này.

Đa phương tiện

Hiểu khái niệm phương tiện truyền thông (media), đa phương tiện (multimedia).

Biết cách dùng một số tiện ích về xử lý và quản lý ảnh số.

Biết cách dùng một số tiện ích đa phương tiện tổng hợp: Ghi âm, nghe nhạc, xem phim.

Sử dụng tiếng Việt

Các khái niệm liên quan

Hiểu khái niệm các bộ mã tiếng Việt như Unicode, TCVN.

Hiểu khái niệm phông chữ (font) và biết một số phông chữ Việt thông dụng.

Biết các cách thức gõ tiếng Việt.

Lựa chọn và cài đặt các tiện ích sử dụng tiếng Việt

Biết dùng các giải pháp hỗ trợ cài sẵn bên trong một số hệ điều hành.

 

Biết cách chuyển đổi từ bàn phím sang tiếng Việt và ngược lại.

Biết cách đưa một đoạn văn bản bằng ngôn ngữ khác vào văn bản gốc tiếng Việt…

Sử dụng máy in

Biết cách thay đổi máy in mặc định từ một danh sách máy in cài sẵn. Biết cách chia sẻ một máy in mạng.

Biết cách cài đặt một máy in mới vào máy tính. Hiểu khái niệm hàng đợi (queue) in, tác vụ (task) in. Biết cách in tài liệu từ một ứng dụng. Biết cách xem tiến trình các công việc in trong hàng đợi, dừng, khởi động lại, xóa tác vụ in…

Nội dung học

Bài 1: Chuẩn bị làm việc
Phần 1.1: Một số thao tác cơ bản 00:05:01
Bài tập: Một số thao tác cơ bản khi bắt đầu sử dụng máy tính 00:05:00
Phần 1.2 : Sự cố máy tính 00:01:56
Bài tập: Sự cố máy tính 00:05:00
Phần 1.3: Sử dụng bàn phím máy tính 00:08:28
Bài tập: Sử dụng bàn phím máy tính 00:05:00
Phần 1.4: Sử dụng chuột máy tính 00:05:04
Bài tập: Sử dụng chuột máy tính 00:05:00
Bài 2: Làm việc với hệ điều hành
Phần 2.1: Màn hình Desktop 00:06:18
Bài tập: Màn hình desktop 00:05:00
Phần 2.2: Menu Start 00:04:44
Bài tập: Menu Start 00:05:00
Phần 2.3: Thay đổi bố cục bàn phím, sử dụng trợ giúp 00:02:34
Thực hành: Thay đổi bố cục bàn phím, sử dụng trợ giúp 00:02:11
Bài tập: Thay đổi bố cục bàn phím, sử dụng trợ giúp 00:05:00
Phần 2.4: Thay đổi chủ đề màn hình 00:05:19
Bài tập: Thay đổi chủ đề màn hình 00:05:00
Phần 2.5: Shortcut 00:03:24
Bài tập: Shortcut 00:05:00
Phần 2.6: Cửa sổ Windows Explorer 00:08:03
Bài tập: Cửa sổ window explorer 00:05:00
Phần 2.7: Thao tác với cửa sổ 00:04:31
Bài tập: Các thao tác với cửa sổ 00:05:00
Phần 2.8: Chuyển đổi giữa các cửa sổ đang mở 00:03:45
Bài tập: Chuyển đổi giữa các cửa sổ đang mở 00:05:00
Phần 2.9: Xem thông tin chi tiết về hệ thống 00:03:48
Bài tập: Xem thông tin chi tiết hệ thống 00:05:00
Phần 2.10: Bảng điều khiển 00:08:30
Bài tập: Bảng điều khiển 00:05:00
Phần 2.11: Ngày và giờ 00:04:13
Bài tập: Ngày và giờ 00:05:00
Phần 2.12: Cài đặt và gỡ bỏ chương trình ứng dụng 00:04:41
Bài tập: Cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng 00:05:00
Phần 2.13: Chụp ảnh màn hình 00:07:54
Bài tập: Chụp ảnh màn hình 00:05:00
Bài 3: Quản lý tập tin và thư mục
Phần 3.1: Một số khái niệm (tập tin và thư mục) 00:05:53
Bài tập: Một số khái niệm tệp tin và thư mục, cách tạo tệp tin và thư mục 00:05:00
Phần 3.2: Một số loại tập tin thông dụng, đơn vị đo dung lượng tập tin 00:07:32
Bài tập: Một số loại tệp tin thông dụng 00:05:00
Phần 3.3: Các thiết bị lưu trữ dữ liệu 00:06:33
Bài tập: Các thiết bị lưu trữ dữ liệu 00:05:00
Phần 3.4: Hiển thị thuộc tính của tập tin, thư mục 00:04:01
Bài tập: Hiển thị thuộc tính của tệp tin và thư mục 00:05:00
Phần 3.5: Thay đổi kiểu hiển thị và sắp xếp tập tin 00:07:35
Bài tập: Thay đổi các kiểu hiển thị, sắp xếp và quản lý tệp tin 00:05:00
Phần 3.6: Các thao tác làm việc với tập tin và thư mục 00:04:12
Thực hành: Các thao tác làm việc với tập tin và thư mục 00:03:17
Bài tập: Các thao tác làm việc với tệp tin và thư mục 00:05:00
Phần 3.7: Chia sẻ thư mục trên mạng LAN 00:07:15
Thực hành: Chia sẻ thư mục trên mạng LAN 00:03:26
Bài tập: Chia sẻ thư mục trên mạng LAN 00:05:00
Phần 3.8: Thùng rác, xóa và khôi phục tập tin, thư mục 00:04:29
Thực hành: Thùng rác, xóa và khôi phục tập tin, thư mục 00:02:50
Bài tập: Thùng rác, xóa và khôi phục tệp tin 00:05:00
Phần 3.9: Tìm kiếm tập tin và thư mục trong máy tính 00:03:59
Thực hành: Tìm kiếm tập tin và thư mục trong máy tính 00:03:13
Bài tập: Tìm kiếm tệp tin và thư mục trên máy tính 00:05:00
Bài 4: Một số phần mềm tiện ích
Phần 4.1: Các phần mềm tiện ích 00:05:04
Bài tập: Các phần mềm tiện ích 00:05:00
Phần 4.2: Phần mềm an ninh mạng 00:05:34
Bài tập: Phần mềm an ninh mạng 00:05:00
Bài 5: Chuyển đổi định dạng
Phần 5.1: Chuyển đổi định dạng văn bản sang định dạng khác 00:05:54
Thực hành: Chuyển đổi định dạng văn bản sang định dạng khác 00:02:00
Bài tập: Chuyển đổi định dạng văn bản sang định dạng khác 00:05:00
Phần 5.2: Định dạng tập tin âm thanh, chuyển đổi sang định dạng tập tin âm thanh 00:03:10
Bài tập: Định dạng tệp tin âm thanh 00:05:00
Bài 6: Đa phương tiện
Phần 6.1: Khái niệm media và Multi-media 00:03:29
Bài tập: Khái niệm Media và Multilmedia 00:05:00
Phần 6.2: Ảnh và xử lý ảnh 00:02:20
Thực hành: Ảnh và xử lý ảnh 00:03:51
Bài tập: Ảnh và xử lý ảnh 00:05:00
Phần 6.3: Một số tiện ích đa phương tiện hay dùng 00:02:47
Thực hành: Một số tiện ích đa phương tiện hay dùng 00:02:47
Bài tập: Một số tiện ích đa phương tiện hay dùng 00:05:00
Bài 7: Sử dụng tiếng Việt
Phần 7.1: Bảng mã TCVN3 và bảng mã Unicode, Font 00:06:30
Thực hành: Bảng mã TCVN3 và bảng mã Unicode, Font 00:05:37
Bài tập: Bảng mã TCVN3 và bảng mã Unicode, Font 00:05:00
Phần 7.2: Cách gõ tiếng việt có dấu, chuyển đổi từ gõ tiếng Anh sang gõ tiếng Việt 00:05:38
Bài tập: Cách gõ tiếng việt có dấu, chuyển đổi từ gõ tiếng Anh sang gõ tiếng Việt 00:05:00
Phần 7.3: Chuyển đổi bảng mã 00:04:19
Bài tập: Chuyển đổi bảng mã 00:05:00
Bài 8: Quản lý in
Phần 8.1: Lựa chọn máy in 00:04:36
Thực hành: Lựa chọn máy in 00:02:49
Bài tập: Lựa chọn máy in 00:05:00
Phần 8.2: Thực hiện in từ một ứng dụng 00:02:34
Thực hành: Thực hiện in từ một ứng dụng 00:01:53
Bài tập: Thực hiện in từ một ứng dụng 00:05:00
Phần 8.3: Quản lý in 00:03:12
Bài tập: Quản lý in 00:05:00
Thực hành: Quản lý in 00:02:00

Đánh giá Khoá học

N.A

bình chọn
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
  • 300.000 đ
  • 7 giờ, 5 phút
132 HỌC VIÊN
  • ảnh đại diện của tunm@binhminh.com.vn
  • ảnh đại diện của ThS. TRẦN THỊ LỊCH
  • ảnh đại diện của TIENPV

© 2016 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công nghệ Bình Minh.

Tầng 3, Tòa Nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: +844 3976 4441; Fax: +844 3976 4443 Website: www.binhminh.com.vn