• Học viên đã kết thúc bài học 3 năm. 5 tháng trước đây

  Học viên đã kết thúc bài học Phần 2.1: Định nghĩa và phân loại, các bước tạo ra phần mềm trong khóa học Học trực tuyến – Lấy chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcHọc trực tuyến – Lấy chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) 3 năm. 5 tháng trước đây

  Học viên Nguyễn Tuấn Mỹ đã bắt đầu khóa học Học trực tuyến – Lấy chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

 • Học viên đã bắt đầu khóa họcHọc trực tuyến – Lấy chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) 3 năm. 5 tháng trước đây

  Học viên Nguyễn Tuấn Mỹ đã bắt đầu khóa học Học trực tuyến – Lấy chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

 • Course code applied 3 năm. 5 tháng trước đây

  Student Nguyễn Tuấn Mỹ applied Course code for course Học trực tuyến – Lấy chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)