• Instructor evaluated Quiz for student 3 năm. 4 tháng trước đây

    Học viên Nhóm giảng viên CNTT đạt 0 trên tổng 10 điểm tối đa cho Bài tập: THU NHỎ VÀ KHÔI PHỤC DẢI CHỨC NĂNG (RIBBON)