• Học viên đã bắt đầu khóa họcHọc trực tuyến – Lấy chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) 2 năm. 7 tháng trước đây

    Học viên mem phan mem đã bắt đầu khóa học Học trực tuyến – Lấy chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

  • Giảng viên đã thêm học viên vào khóa học 2 năm. 7 tháng trước đây

    Giảng viên đã thêm 1 học viên vào khóa học

  • Học viên đã bắt đầu khóa họcDemo Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) 2 năm. 8 tháng trước đây

    Học viên phan mem mem đã bắt đầu khóa học Demo Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

  • Tải thêm